Xin, Zhiming, Jianqiang Qian, Carlos Busso, Bo Wu, Yajuan Zhu, Jinxin Zhang, Yonghua Li, y Qi Lu. 2020. Equipo Simulador De Agua De Lluvia Para Experimentos a Campo En Ecosistemas áridos Y Semiáridos. Lilloa 57 (1), 54-71. https://doi.org/10.30550/j.lil/2020.57.1/4.